ELINET

ELINET (European Literacy Policy Network) on luku- ja kirjoitustaidon edistämisen parissa toimivien eurooppalaisten järjestöjen liitto. Sen tavoitteena on kehittää lukutaitopolitiikkaa jäsenvaltioissaan, jotta riittämättömästä  luku- ja kirjoitustaidosta kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten määrää Euroopassa voitaisiin vähentää. Verkosto perustettiin helmikuussa 2014, ja se on saanut Euroopan komissiolta 3 miljoonan euron avustuksen kaksivuotisen toimintaohjelmansa toteuttamiseen. Sen tarkoituksena on kehittää tutkimustietoon perustuvia välineitä kaikille lukutaidon parissa toimiville. Lisäksi tarkoitus on tukea jo olemassa olevia hankkeita ja kehittää uusia toimintamalleja.

Suomalaisen lukutaitotoimijoiden kesken järjestettiin avausseminaari 5.11. Seminaarista lisätietoa sekä ladattavat  esitykset sivun alla.

ELINETin rakenne

ELINET-verkostossa on 79 jäsenjärjestöä 28 eri maasta. Osallistujamaista 24 on EU:n jäsenvaltioita.

ELINET-kumppaneihin kuuluu jo toimivia lukutaitoverkostoja ja kansallisia luku- ja kirjoitustaidon edistämiseen tähtääviä yhdistyksiä, opetusministeriöitä ja muita kansallisia virastoja, kansainvälisiä järjestöjä (kuten UNESCO), säätiöitä ja kansalaisjärjestöjä, yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja opettajankoulutuslaitoksia, vapaaehtoisjärjestöjä ja muita lukutaitoasioiden parissa työskenteleviä sidosryhmiä. Verkostoa koordinoi Kölnin yliopisto. Johtoryhmän jäsenet edustavat seuraavia järjestöjä:

Booktrust (UK)
Centro per la Salute del Bambino (ONLUS/CSB) (Italia)
Federation of European Literacy Associations (FELA; Belgia)
Filocalia Foundation (Iasi, Romania)
Deutsche Gesellschaft für Lesen und Schreiben (Saksa)
Institute of Education (IOE)
University of London: National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (NRDC, UK)
MENON Network (Belgia)
Espanjan opetusministeriö
National Adult Literacy Agency (NALA) (Irlanti)
Public Policy and Management Institute (PPMI) (Liettua)
Stiftung Lesen (Saksa)
Stichting Lezen & Schrijven (Hollanti)
Romanian Institute for Adult Education (IREA)
Leseforum Schweiz (Sveitsi)
Vrije Universiteit Brussel  (Belgia)

Eurooppalainen näkökulma

ELINET on jatkoa EU:n luku- ja kirjoitustaidon korkean tason asiantuntijaryhmälle, jonka Euroopan komission perusti tammikuussa 2011 ja joka julkaisi raporttinsa syyskuussa 2012. Tämä ryhmä selvitti, miten luku- ja kirjoitustaitoa voidaan tukea elinikäisen oppimisen rinnalla. Ryhmän raportissa kuvattiin lukutaito-ohjelmien ja politiikka-aloitteiden yhteisiä menestystekijöitä ja tehtiin ehdotuksia luku- ja kirjoitustaidon parantamiseksi.

ELINETin tehtävät

ELINET pyrkii laajentamaan ja syventämään asiantuntijaryhmän raportin tietopohjaa

1. laatimalla luku- ja kirjoitustaitoa koskevat erillisraportit kustakin 28 jäsen maasta

2. luomalla yhteisen eurooppalaisen hyvien käytänteiden viitekehyksen lukutaitopolitiikalle kaikissa  ikäryhmissä

3. kehittämällä toimintamallit hyviä käytänteitä kuvaavien esimerkkien tunnistamiseen ja jakamiseen viitekehyksen avulla.

Verkoston yksi tärkeimmistä tehtävistä on kehittää strategia ja sitä vastaavia välineitä, joiden avulla voidaan lisätä sidosryhmien – mm. poliitikkojen – tietoisuutta luku- ja kirjoitustaidon merkityksestä. Työ perustuu hyvien käytänteiden tunnistamiseen ja tutkimiseen kaikkialla Euroopassa. Lisäksi ELINET kehittää tietoisuuskampanjoiden vaikuttavuuden mittaamiseen kriteereitä ja pilotoi niiden käyttöä. Lisäksi ELINET pyrkii kehittämään tehokkaita varainhankintavälineitä ja -strategioita lukutaitotyön tueksi.

Euroopan Unionin Korkean tason asiantuntijaryhmä julkaisi 2011 raportin, jossa esiteltiin konkreettisia neuvoja lukutaidon edistämiseksi. Lue koko raportti täältä.
Lue suomenkielinen tiivistelmä.

Raportti loi perustan ELINET-verkoston syntymiselle.

SUOMALAINEN LUKUTAITOTOIMIJOIDEN AVAUSSEMINAARI 5.11.2014

Lukukeskus, Jyväskylän yliopisto ja Finnish Reading Association ovat jäseninä laajassa EU:n rahoittamassa lukutaitoverkostohankkeessa (ELINET). Sen tavoitteena on kehittää ja jakaa lukutaitoa edistäviä käytänteitä Euroopassa.

5.11. järjestetyssä seminaarissa esiteltiin ELINET-hanketta ja kuultiin Euroopan lukutaitotilanteesta sekä eri toimijoiden lukutaitotyöstä. Osana kansainvälistä toimintaa luodaan oma Suomi-verkosto, jonka tavoitteita ja toimintatapoja kartoitettiin ensimmäisessä tapaamisessa. Läsnä oli n. 50 keskeisten lukutaitotoimijoiden edustajaa.

Seminaarin esitykset löytyvät alla olevasta ohjelmasta kutakin puheenvuoroa klikkaamalla.

OHJELMA

9.30–10.00 Kahvi- ja hedelmätarjoilu
10.00–10.10 Avaus: Yhteiset päämäärät, yhteinen työ / Toiminnanjohtaja Anu Laitila
10.10–10.20 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran esittäytyminen / Pääsihteeri Tuomas M.S. Lehtonen
10.20–10.50 Eurooppalainen lukutaitoverkosto ELINET / Yliopistonlehtori, tutkija Sari Sulkunen
10.50–11.35 Main literacy challenges in Europe from British perspective / Emeritus Professor of Education Greg Brooks
11.35–11.50 Monimuotoinen Lukukeskus / Anu Laitila
11.50–13.00 Lounas ja kahvi
13.00–13.25 Laajennetaan lukutaitoa / Helsingin kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto
13.25–13.40 Den finlandssvenska läsambassadören presenterar sig Modersmålsläraren / barn-boksförfattaren Katarina von Numers-Ekman
13.40–13.55 Aina tarvitaan tarina / Kustantaja Saara Tiuraniemi
13.55–14.10 FinRA ja 2020 / Speciallärare, Fil.dr Ann-Sofie Selin
14.10–14.40 Matkalla monilukutaitoon / Opetusneuvokset Leena Nissilä, Minna Harmanen ja Pirjo Immonen-Oikkonen
14.40–15.15 Seuraavat vaiheet – loppukeskustelu / Sari Sulkunen ja Anu Laitila

Seminaarin järjestämistä tuki ELINET

www.eli-net.eu

elinet.jpeg