Kirjailijakyselyn tulokset

Toteutimme kesällä 2015 tyytyväisyyskyselyn Lukukeskuksen tietokantaan kuuluville kirjailijoille. Kyselyyn vastasi 81 kirjailijaa. Voit tutustua kyselyyn ja halutessasi antaa yhä palautetta täällä 

Kyselyyn vastanneet olivat yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Lukukeskuksen kanssa. Yli 80 % vastaajista piti Lukukeskuksen palvelua kiitettävänä tai hyvänä. Lukukeskuksen kanssa asiointi koettiin vaivattomaksi: paperiasiat hoituvat kuntoon vaivattomasti ja yhteydenotot sujuvat nopeasti. Niin ikään aikatauluihin, matkoihin sekä majoituksiin liittyvä tiedonvälitys sai vastauksissa kiitosta. Myös vierailua odottavasta yleisöstä välitettiin vastaajien mukaan riittävän hyvin tietoa. Tätä mieltä oli yli 70 % vastanneista.

Erityisen tärkeäksi koettiin se, että yleisö olisi jollain tavalla valmistautunut vierailuun. Kaikkein eniten kiitosta saivat ne tilaisuudet, joissa yleisö oli perehtynyt kirjailijan tuotantoon, esitti kysymyksiä ja osallistui keskusteluun. Niin ikään tärkeäksi koettiin, että avoimia tilaisuuksia mainostettaisiin hyvin etukäteen. Osa vastaajista pohtikin sitä, mikä rooli Lukukeskuksella on yleisön valmistautumisen ja tapahtumien mainostamisen kanssa. Lukukeskus kannustaa vierailujen tilaajia valmistautumaan vierailuihin, mutta pääasiallisesti vastuu on vierailun tilaajalla. Tarkennamme kuitenkin ohjeistustamme tilaajalle myös tässä suhteessa.

Iso osa vastaajista toivoi enemmän pyyntöjä kirjailijavierailuille. Kirjailijat toivoivat, että esiintyjiä valittaisiin tasapuolisemmin. Niin ikään kysyttiin myös, kuinka Lukukeskus markkinoi kirjailijoita. Lukukeskus markkinoi kirjailijavierailuja yleensä, mutta yksittäisiä kirjailijoita Lukukeskus ei markkinoi. Lukukeskus ei myöskään valitse kirjailijaa. Tilatut vierailut ovat asiakkaiden toivomuksia, Lukukeskuksen rooli on välittää vierailuja niitä toivottaessa. Mikäli asiakas toivoo jotain kirjailijaa, muttei ole vielä varmistunut päätöksestään, voi Lukukeskus toki ehdottaa monipuolisesti listoillaan olevia kirjailijoita. Jatkossa Lukukeskus pyrkii kuitenkin helpottamaan tilaajaa löytämään sopivan kirjailijan monipuolisemmasta joukosta. Tämä huomioidaan suunniteltaessa uutta tilaajapalvelua, josta kerromme lisää helmikuussa 2016.

Toinen toistuva toive liittyi vierailupaikkoihin ja yleisöihin. Vierailuja toivottiin monipuolisesti erilaisiin paikkoihin, kuten vanhainkoteihin tai päiväkoteihin. Lukukeskuksen toivottiin myös järjestävän erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kirjasto- ja kouluvierailuiden rinnalle.

Tänä vuonna yhteistyössä Sanaston kanssa toteutettu hanke 100 kirjailijaa, tuhansia kohtaamisia pyrki nostamaan esiin kirjailijoita, jotka eivät toistaiseksi olleet juurikaan tehneet vierailuja Lukukeskuksen kautta. Myös vierailupaikoiksi etsittiin uusia tilaajia. 100 vähemmän vierailuja tehnyttä kirjailijaa vieraili muun muassa vankilassa, kirjabloggaajien illassa, mielenterveyskuntoutujien ryhmässä, eläkeläisten vapaa-ajanryhmässä, vastaanottokeskuksessa, seurakunnassa, palvelukeskuksessa, setlementtiliitossa, ammattiopistossa, omaishoitajien virkistyspäivässä, Tyttöjen talossa, Geneven Suomi-koulussa, työväenopistossa, nuorisotalolla, kansalaisopistossa ja päiväkodin vanhempainillassa. Toivomme, että nämä tilaajat ovat aktiivisia myös jatkossa.

Uuden tilaajapalvelun myötä kirjailijan on mahdollista markkinoida myös itse itseään. Oma kirjailijaprofiili on helppo jakaa sosiaalisessa mediassa ja uusi tilaajapalvelu taas helpottaa vierailun tilaajaa.

Tällä hetkellä Lukukeskuksen kirjailijatietokannassa on 650 aktiivista kirjailijaa. Vierailuja tilataan Lukukeskuksen kautta yli 1000 vuodessa.