Kirjallisuus, lukutaito ja kirjastot tarvitsevat pikaisesti poikkihallinnollisen toimenpideohjelman

Suomalaiset kirjailijat, kääntäjät ja kirjastoseura:

Kirjallisuus, lukutaito ja kirjastot tarvitsevat pikaisesti poikkihallinnollisen toimenpideohjelman

Suomessa omankielisellä kirjallisuudella, lukutaidolla ja kirjastoilla on vahva yhteys suomalaiseen menestystarinaan. Siksi poliittisessa päätöksenteossa on myös nähtävä, että kyseessä on sellainen kokonaisuus, jota ei voi lokeroida vain vähäisillä kulttuurimäärärahoilla edistettäväksi.

Kahdeksan kirjallisuus- ja kirjastojärjestön Myytti lukukansasta? -verkosto vaatii pikaisesti Jyrki Kataisen hallitukselta  ja eduskunnalta poikkihallinnollista toimenpideohjelmaa kirjailijoiden, kääntäjien ja kirjastojen työn sekä lukutaidon edistämiseksi. Erityisen ajankohtaiseksi tämän toimenpideohjelman tekevät juuri nyt poliittisen keskustelun ytimessä olevat asiat, kuten tasavallan presidentinkin esiin nostama lasten ja nuorten syrjäytymiskehitys, kuntauudistus, valtion taloustilanne ja budjettiin liittyvien menoleikkausten kohdistaminen, eduskuntakäsittelyssä oleva Yle-laki sekä vielä valmistelussa olevat itse itsensä työllistäviä koskevat hallituksen esitykset.

Verkosto muistuttaa, että suomalaiset lukevat ja kokevat kotimaista ja kotimaisille kielille käännettyä kirjallisuutta. Kotimaisten klassikkojen lisäksi suomalaiset ansaitsevat heille juuri tässä ajassa kirjoitettuja teoksia. Jotta kirjoittajien ja kääntäjien on mahdollista saada edes kapea leipä työstään, Jyrki Kataisen hallituksen on lunastettava oman hallitusohjelmansa lupaukset, kiiruhdettava taiteen ammattilaisten toimeentuloon liittyvien ongelmien ratkaisua ja vahvistettava muutenkin kaikessa päätöksenteossaan kotimaisten kirjailijoiden ja kääntäjien asemaa.

Verkosto on huolissaan siitä, että tuoreet Pisa-tulokset osoittavat suomalaisnuorten lukutaidon heikentyneen viime vuosina. Pisa mittaa 15-vuotiaiden nuorten oppimistasoa. Verkosto pelkääkin, että nuorempien lasten ja nuorten tilanne on lukutaidon osalta vielä Pisa-tuloksiakin heikompi. Silti valtio panostaa lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseen huomattavasti vähemmän kuin muut Pohjoismaat. Verkosto edellyttää, että hallitus lisää tuntuvasti määrärahoja suomalaisten lukutaidon edistämiseen ja että tuota työtä rahoitetaan muiltakin hallinnonaloilta kuin kulttuurista.

Verkosto myös vaatii, että kuntauudistuksessa on varmistettava suomalaisten oikeus kirjastoihin lähipalveluna. Kuntaremontilla on selkeä yhteys kirjastoverkoston tiheyteen. Esimerkiksi Tanskassa oli vielä vuosikymmen sitten suunnilleen sama määrä kirjastoja kuin Suomessa eli vajaa tuhat. Tanskassa toteutetussa kuntaremontissa puolitettiin kirjastojen määrä. Nyt ajankohtaisessa kuntauudistuksessa on varmistettava, ettei Suomessa käy samoin.

Edistääkseen poikkihallinnollisen toimenpideohjelman syntyä Myytti lukukansasta? -verkosto luovutti 24.5.2012 kansanedustajille lyhyen aikavälin toimenpide-ehdotuksia (liite) kirjailijoiden, kääntäjien, lukutaidon ja kirjastojen tilanteen parantamiseksi.

Lisätietoja
Minna Sirnö, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat, p. (09) 135 6191
Suvi Oinonen, Suomen kirjailijaliitto, p. (09) 449 752
Merete Jensen, Finlands svenska författareförening, p. (09) 446 266
Jukka-Pekka Pietiäinen, Suomen tietokirjailijat, p. (09) 4542 2511
Karola Baran, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, p. (09) 445 927
Anu Laitila, Lukukeskus, p. (09) 7746 1133
Anne Salomaa, Sanasto, p. (09) 5629 3310
Jukka Relander, Suomen kirjastoseura, p. 044 522 2941 (keskus)

_______________________________________________________________________

Myytti lukukansasta? -verkoston kansanedustajille 24.5.2012 toimittamat lyhyen aikavälin toimenpide-ehdotukset kirjallisuuden, lukutaidon ja kirjastojen edistämiseksi ovat:

• Kirjailijat ja kääntäjät pitää määritellä itsensä työllistäviksi, ja pakkoyrittäjäksi joutuminen tulee estää. Kirjailijoiden sosiaaliturva on heikko, eivätkä yrittäjien sosiaaliturvamallit sovellu taiteelliseen työhön. Yrittäjäksi määrittely myös estää kollektiivista edunvalvontaa.

• Tekijän oikeus kohtuulliseen korvaukseen tulee säätää tekijänoikeuslailla. Kirjailijoiden työtulot ovat tekijänoikeustuloja. Taiteellisesta työstä saatava tulo voidaan varmistaa vain turvaamalla heikomman sopimusosapuolen asema lainsäädännöllä. Myös kääntäjien ansiotason pitäisi vastata työn vaativuutta.

• Lainauskorvauksen taso pitää nostaa pohjoismaisesti vertailukelpoiselle tasolle. Myös opetus- ja tutkimuskirjastot on otettava lainauskorvauksen piiriin.

• Teattereiden saamiin valtionosuuksiin sekä Yle-lakiin on kirjattava kotimaisuusastevaade. Kun valtio seuraavan kerran myöntää televisiokanaville toimilupia, toimilupaehtoihin on kirjattava uutisten lisäksi myös muuta ohjelmistoa mukaan lukien draamaa koskeva kotimaisuusastevaade.

• Kuntauudistuksissa on varmistettava suomalaisten oikeus kirjastoihin lähipalveluna.

• Valtiovallan tulee tukea sellaista vähälevikkistä, mutta yhteiskunnallisesti merkittävää oppimateriaalituotantoa, joka ei elä markkinoiden ehdoilla.

• Työ lasten ja nuorten lukemisen edistämiseksi pitää turvata: esitämme Lukukeskuksen yleisavustukseen 100 000 euron korotusta. Tuen korotus lähemmäs pohjoismaista tasoa takaa mm. sen, että kirjailijavierailujen vuosittainen määrä pystytään kaksinkertaistamaan.

Myytti lukukansasta? -verkosto on kirjallisuusjärjestöjen yhteinen kampanja, jonka tavoitteena on vahvistaa lukemisen sekä kirjallisuuden ja sen tekijöiden asemaa Suomessa.

Kampanjassa ovat mukana Lukukeskus, Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat, Suomen kirjastoseura, Suomen kirjailijaliitto, Suomen tietokirjailijat, Finlands svenska författareförening sekä Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto.

Järjestöjen yhteinen blogi toimii osoitteesta www.myyttilukukansasta.fi.
_____________________________________________________________________