Lue lapselle -hanke kannustaa varhaiseen lukutaidon tukemiseen

Vaikka suomalaisperheissä luetaan kirjoja suhteellisen ahkerasti, lapsen lukutaidon ja kielellisen kehityksen kannalta olennaista on monipuolinen ja säännöllinen lukemisen ja lukutaidon tukeminen. Kirjojen lukemisen lisäksi kielen kehitystä voi tukea loruin, leikein, pelein ja tarinoin.

Lasten varhaista lukemista on tutkittu osana Kansainvälistä lasten lukutaitotutkimusta, PIRLSia. Uusien PIRLS-tulosten mukaan suomalaisperheissä nämä varhaiset toiminnat ovat vähäisiä vertailumaiden keskiarvoon ja muihin Pohjoismaihin nähden. Määrä on kuitenkin hieman kasvanut: vuonna 2011 varhaisia lukutaitoa tukevia toimintoja harrasti runsas neljännes, nyt 32 prosenttia vanhemmista.  

Lukukeskuksen aiemmin välittämä tieto, jonka mukaan neljännes suomalaisvanhemmista lukee usein lapsilleen, viittaa juuri näihin varhaisiin lukukokemuksiin, joita oli edellisessä PIRLS 2011 -tutkimuksessa tarkasteltu kokonaisuutena. Uuden PIRLSin yhteenvedossa (s.54) näistä varhaisista lukukokemuksista on mainittu erillisenä pelkkä kirjojen lukeminen, jota harrastaa 72 % vanhemmista.

Uuden tutkimuksen mukaan lapsen lukutaitoa selittävät eniten hänen kotitaustansa ja vanhempien lukemiseen liittyvät toimet ja asenteet. Kotona vähän tukea saaneet lapset ovat taidoiltaan enemmän tukea saaneita jäljessä. Jos kotona on lukemista tukeva ja arvostava ilmapiiri, on sillä hyvinkin pitkälle kantava vaikutus lapsen koulumenestykseen.

Huolestuttavaa on, että tutkimuksen mukaan yhä useampi suomalaisvanhempi ei pidä lukemisesta. Lukutaidon korkean tason säilyttämisen kannalta on tärkeää, että lukemiseen innostava tieto ja kannustavat vinkit tavoittavat tasa-arvoisesti kaikki perheet. Lukukeskuksen tavoitteena on, että Lue lapselle -hankkeen tarjoamat materiaalit vakiintuvat osaksi neuvolatarkastuksia ja tavoittavat näin kaikki Suomen vanhemmat. 

PIRLS-tulokset 2016 (julkaistu 5.12.2017)
Lue lapselle -hanke: www.luelapselle.fi