Finlands nya läskunnighet undersöker barns digitala läsning

Finlands nya läskunnighet är Undervisnings- och kulturministeriets pilotprojekt. Projektet undersöker hur digital läsning påverkar fjärdeklassisters läsmotivation. I undersökningen tar man reda på om läsmotivationen är större bland fjärdeklassister som läser e-böcker på platta, jämfört med elever som läser skönlitteratur i bokform. Medför digital läsning att man läser mer? Hur utvecklas läskompetensen, vilka känslor aktiverar läsningen och hur kan man dela läsupplevelsen?

Projektet involverade parallella skolklasser från tre orter: Rovaniemi, Kontiolax och Helsingfors. I varje skola delade man ut tabletter med e-böcker till den ena klassen och fysiska böcker till den andra. Med hjälp av frågeformulär tog man reda på hur barnen reagerade. De fick svara på frågor med känsloikoner i häften, på bloggar och Youtube. I framtiden planerar man ersätta häftet med en applikation, som skulle göra det möjligt för eleverna att dela läsupplevelser sinsemellan.

På webbplatsen www.lukukami.fi finns en port till böckerna och där kan man läsa mer ingående om projektet. WSOY/Tammi är involverade i projektet och av dem har vi fått rättigheter till böckerna.

VerksamhetLäs för barnet

Projektet Läs för barnet har som mål att upplysa småbarnsföräldrar om hur viktigt det är att läsa. Om man regelbundet läser högt för barnet utvecklas ordförrådet, den emotionella utvecklingen gynnas, och man stöder barnets läskunnighet och skolframgång. Grunden för läskunnigheten och läskulturen läggs under småbarnsåren. Hemmet har stor betydelse för barnets läsvanor: Finns det böcker i hemmet, värdesätter man läsning och ingår besök på bibliotek i familjens vardag? Läs mer


Samarbetsprojektet Finland 100 – Det stora Läsäventyret

Finland 100 – Det stora Läsäventyret är ett långsiktigt, nationellt samarbetsprojekt mellan Läscentrum och Barnboksinstitutet. Projektet tar sig an aktuella frågor om läskompetens, barnbokens framtid och betydelse i dagens Finland. Det stora läsäventyret lyfter fram barnlitteraturen och läsglädjen under hela jubileumsåret. Läs mer