Hem >

Läscentrum

Läscentrum

Läscentrum arbetar för allas lika rätt till läsning och läskunnighet. Läscentrum sammanställer fakta om läsning och läskunnighet och verkar som sakkunnig i nationella och internationella nätverk. Vi skapar nya verksamhetsmodeller och deltar i läsfrämjande kampanjer och projekt. Vi förmedlar författarbesök som främjar läsintresset och gynnar författarnas möjligheter till utkomst. Läscentrum ger ut två litteraturtidningar.

Läscentrums uppdrag

Att främja läskunnighet och tålmodigt läsande.
Att vara en sakkunnigorganisation på läsningens och läskunnighetens område.
Att erbjuda service för andra aktörer på fältet.

Läscentrum är en organisation som är känd för heltäckande information och marknadsföring, god service, sin genomslagskraft och beredskap att samarbeta både i Finland och globalt. Läscentrum följer med förändringar i läsvanor och -resultat, vi påverkar beslutsfattare, verkar nationellt över språk- och kulturgränser, stöder proffs på litteraturens område och sänker tröskeln till läsning.

Läscentrum är en bekant och pålitlig samarbetspartner och kunskapskälla. Organisationen identifierar akuta behov och reagerar snabbt och smidigt på förändringar i verksamhetsmiljön. Vi följer med, deltar och påverkar samhällsdebatten om läskunnighet och läsning. Vi följer med förändringar i utbildningar och det litterära fältet, och anpassar vår verksamhet efter dem.

Fakta om läsning och internationellt samarbete

Läscentrum samlar in och publicerar fakta om läsning för allmänheten, medier och påverkare. Med hjälp av forskningsresultat bidrar Läscentrum till samhällsdebatten om läsning och läskunnighet och bidrar till att man uppskattar och stöder dem. Läscentrum deltar i debatten och ger nya perspektiv på bekanta verksamhetsmodeller.

Läscentrum samarbetar med internationella syskonorganisationer och nätverk. Ett aktivt deltagande i EURead, som verkar för läsning och läskunnighet har gett värdefulla kontakter, nya idéer och verksamhetsmodeller till oss i Finland. Läscentrums samarbete med nordiska samarbetsparter har intensifierats de två senaste åren.

Kampanjer och projekt

Läscentrums projektarbete baserar sig på fakta och konkret verksamhet. Projekten har bred effekt och siktar på långsiktiga lösningar

Läs för barnet är en helhet med sikte på den tidiga läsningen. Pilotprojektet har skapat nya verksamhetsmodeller som svarar på barnrådgivningarnas och småbarnsfostrans behov. Mångsidiga och inspirerande informationsmaterial och en webbplats delar fakta om vikten av att läsa med barn. Läs för barnet utvidgades år 2019 till programmet En läsgåva till barnet. Alla barn som föds i Finland åren 2019-2021 får en egen bokkasse vid ett rådgivningsbesök. Programmet finansieras av Finska Kulturfonden.

En författare till varje skola består av barn- och ungdomsförfattares skolbesök och utmanar kommunerna att delta med en självriskdel på 1 euro/elev till författarturnéer. Författarna berättar om sina böcker, diskuterar med eleverna och talar om läsning i allmänhet och sina egna läs-och skrivupplevelser. Skolorna som deltar förbinder sig att läsa in sig på någon bok författaren skrivit före besöket. De ska också förbereda frågor och ge respons efteråt.

Prata bok arrangerades för första gången under bokmässan i Helsingfors hösten 2019. Helsingfors bokmässa hålls 28-31.10.2021, Prata bok-programmen arrangeras under torsdagen den 28 och fredagen den 29 oktober.

Projektet Mun tarina utforskar estradpoesins och spoken words möjligheter att inspirera ungdomar att skriva och berätta sin egen historia. Lyrikern Aura Nurmi och spoken word-artisten Juho Kuusi leder projektet. Projektets undervisningsmetoder är föremål för forskning vid Helsingfors och Jyväskylä universitet.

Tietokirjailija kouluun (Fackboken till skolan) är ett projekt som finansieras av Lauri Jäntin säätiö och administreras av Läscentrum. Facklitterära författare besöker ämnesundervisningen i högstadieskolor och gymnasier.

Läsveckan är Läscentrums årligen återkommande temavecka. Läsveckan har olika teman varje år. Temarubrikerna inspirerar skolor, bibliotek, bokhandlar, medier och andra aktörer att lyfta fram läsning och läskunnighet.

Författarbesök

Läscentrum är den enda organisationen i Finland som systematiskt ordnar och förmedlar författarbesök. Författarframträdandena främjar läsintresset och författarnas utkomstmöjligheter. I Läscentrums bokningstjänst finns inemot 1000 proffs på det litterära fältet. År 2019 bokades mer än 1800 framträdanden runtom i Finland. Författare besökte bland annat skolor, bibliotek, kulturevenemang, bokmässor och litteraturfestivaler.

Läscentrums publikationer

Lukufiilis är ungdomens eget litterära forum på webben. Tidningen stöder läsningen som en hobby i den ålder då läsningen ofta avtar. Lukufiilis.fi har publicerats på nätet i tre år och antalet läsare stiger hela tiden. Lukufiilis betjänar ungdomar som läser mycket och som är intresserade av litteratur.

Den tvåspråkiga nättidningen Kiiltomato-Lysmasken stärker Läscentrums ställning på det litterära fältet. Lysmasken lyfter fram böcker utanför allfartsvägarna och stöder på det sättet mångsidig, smal litteratur och olika författare. Det finns nästan 4000 bokrecensioner i Lysmaskens arkiv och det publiceras hela tiden nya.

Läscentrum administration och ekonomi

Det arbetar fyra personer på heltid på Läscentrum och två på deltid. Utöver de anställda finns det personal som arbetar med projekt och redaktörer som är knutna till tidningsredaktionerna. Ungefär hälften av Läscentrums intäkter kommer från offentliga medel (UKM) och hälften från privata finansiärer (stiftelser, fonder och företag). De egna inkomsterna består av serviceavgifterna som uppbärs vid författarbesök. De täcker ungefär en fjärdedel av kostnaderna för förmedlingsverksamheten. Basadminstrationen täcks av UKM:s verksamhetsbidrag. Läscentrum hyr utrymmen av Stiftelsen Villa Kivi. Vi har haft samma utrymmen i nästan 30 år.

Medlemsorganisationer och finansiärer

Läscentrum grundades år 1972 på initiativ av författarorganisationerna. Läscentrum har tio medlemsorganisationer: Finlands svenska författareförening, Kansanvalistusseura, Finlands kritikerförbund, Suomen Kirjailijaliitto, Finlands biblioteksförening, Finlands översättar- och tolkförbund, Suomen Nuorisokirjailijat, Finlands Dramatiker och Manusförfattare, Finlands facklitterära författare och Äidinkielen opettajain liitto.

Organisationens verksamhet finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet samt finländska stiftelser. År 2019 erhöll Läscentrum stöd av Undervisnings- och kulturministeriet, Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden, Centret för konstfrämjande, Konstsamfundet, Otavan Kirjasäätiö, Finlands näringsliv EK och Lauri Jäntin säätiö.

Läscentrums styrelse

Ordförande
Författaren Juha Itkonen, Suomen Kirjailijaliitto

Medlemmar
Mika Vainio, Finlands Dramatiker och Manusförfattare
Ansvarig producent, redaktören Pirjo Soininen, Finlands biblioteksförening
Författaren Henri Forss, Finlands svenska författareförening
Författaren Juha-Pekka Koskinen, Suomen Kirjailijaliitto
Översättaren Laura Jänisniemi, Finlands översättar- och tolkförbund
Läraren Leena Paasio-Leimola, Äidinkielen opettajain liitto
Redaktören Sini Mononen, Finlands kritikerförbund
Informationschef Anne Rutanen, Finlands facklitterära författare
Författaren Henrika Andersson, Finlands svenska författareförening
Informationschef Annu Griñan, Kansanvalistusseura
Författaren Sini Helminen, Suomen Nuorisokirjailijat

 

Läscentrums strategi 2020-2022 – Läsning ger en bättre värld

Läscentrum i siffror (2020)

Läscentrums verksamhetsberättelse 2020

 

Läscentrums personal och kontaktuppgifter

Villa Kivi, Fågelsångsvägen 7, Helsingfors
Tfn 0504107988
www.lukukeskus.fi

Beställ nyhetsbrev

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn