Etusivu > Nyheter >

Den nationella läskunnighetsstrategin – ett verktyg för oss som vill värna om läskunnigheten i det här landet

Den nationella läskunnighetsstrategin – ett verktyg för oss som vill värna om läskunnigheten i det här landet

Den svagare läskunnigheten och de ökade klyftorna blev en vägvisare för ett systematiskt, konsekvent och tålmodigt läskunnighetsarbete.

Initiativet till en nationell läskunnighetsstrategi kom från riksdagen. Den allt svagare och polariserade läskunnigheten blev en vägvisare till ett systematiskt, konsekvent och tålmodigt läskunnighetsarbete. Under den förra regeringsperioden inledde det nationella läskunnighetsforumet sitt arbete, och det gav goda förutsättningar för fortsatt arbete. Läscentrums verksamhetsledare har deltagit aktivt i strategiarbetet i egenskap av ordförande för projektgruppen.

Ur Läscentrums perspektiv har den nationella läskunnighetsstrategin många stora förtjänster, nedan några av dem:

1. Läskunnigheten upplevs som en angelägenhet som gäller hela livet

Läskunnigheten börjar utvecklas från födseln och följer med under hela livet. Därför fördelas arbetet för läskunnigheten på många olika instanser. På Läscentrum gläds vi över att arbetet i organisationer och av privata aktörer har fått gehör och erkänsla. Organisationer och privata aktörer gör ett förtjänstfullt arbete för att främja läsning bland sådana målgrupper som inte nås av offentliga tjänster.

2. Tätare samarbete mellan olika aktörer

I Finland har vi arbetat för läskunnigheten i tiotals år, men arbetet har ofta varit splittrat och ibland överlappande. Medvetenheten om befintliga verksamhetsmodeller och aktörer det lönar sig att samarbeta med är mycket värdefull. En viktig förutsättning för det är att läskunnighetsarbetet leds och koordineras på ett ändamålsenligt sätt. Lika viktigt är en systematisk och öppen dialog både inom nätverket och utåt till allmänheten.

3. En strävan att komma bort från projektarbete mot hållbarare lösningar

Läskunnighetsstrategin har en förteckning över gångbara lösningar som på lång sikt förbättrar läskunnigheten. Läscentrum har genom åren med hjälp av större och mindre projekt nått övertygande resultat. Man kan inte dra fullskalig nytta av resultaten i avsaknad av bestående strukturer och resursbrist.

Det krävande strategiarbetet är nu avslutat och en bred skara sakkunniga samt omfattande höranden och andraganden har lett till centrala åtgärder. Strategin är ett verktyg för alla oss som värnar om läskunnigheten i landet. Många åtgärder är resurskrävande och i det allt snålare ekonomiska klimatet frågar man sig varifrån medlen ska tas. När det finns ont om pengar är det än viktigare att veta hur det lönar sig att använda de resurser som finns. Strategin ger svar på den frågan.

Bekanta dig med den nationella läskunnighetsstrategin