Etusivu > Nyheter >

Läscentrum betonar läskunnighetsarbetet och läsningens samhälleliga betydelse i sina valteman inför riksdagsvalet

Läscentrum betonar läskunnighetsarbetet och läsningens samhälleliga betydelse i sina valteman inför riksdagsvalet

Vi kan stöda läsarna och den litterära traditionen genom att ge alla jämlika möjligheter att läsa. Vi bör sprida information om läsningens betydelse, garantera en flerstämmig litteratur och möjligheterna att verka professionellt på det litterära fältet.

Läscentrums teman inför riksdagsvalet baserar sig på riktlinjerna för den Nationella läskunnighetsstrategin. Läskunnighetsstrategins vision med Finland som världens mest multilitterära land år 2030 strävar till ett samhälle där läskunnighetens betydelse får erkänsla på alla områden och där alla får stöd att utveckla sin läskunnighet genom hela livet.

För att nå de här målen behöver vi åtgärder och beslut som tryggar förutsättningarna för alla att läsa och upprätthålla en rik litteratur. Läscentrum kräver tillsammans med aktörer på kulturfältet att kulturbudgeten höjs till en procent. Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf har sitt riksdagsvalsprograms temavecka 30.1-2.3.2023.

Läscentrums mål inför riksdagsvalet

Programmet En läsgåva till barnet en permanent del av barnrådgivningen

Den tidiga läsningen är en oersättlig del av hur läskunnigheten och läsaridentiteten utvecklas. Alla familjer har lika rätt att få veta hur viktig en god läskunnighet är. Åtgärdsstrategin för Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 föreslår att ”Vi delar med oss av rutiner för vuxnas och barns gemensamma läsning. Vi stärker den tidiga läsningen i familjerna genom att fortsätta programmet En läsgåva till barnet som en permanent del av barnrådgivningen”.

Vi borde måna om litteraturen och trygga författarnas verksamhetsförutsättningar

Läscentrum erbjuder författare många möjligheter till framträdanden årligen. Det här arbetet kräver en tillräcklig grundfinansiering. Forskning har visat att författarbesök ökar intresset för läsning och de utgör en betydande del av författarnas utkomst.

Läscentrum tidningar Kiiltomato-Lysmasken och Lukufiilis-Läsglans har befäst sin ställning i målgruppen och har en betydelsefull ställning i kulturen och samhället. Ett tillräckligt stöd till dem är en förutsättning för att bevara en rik, mångsidig litterär kultur och göra den synlig.

Verksamheten för organisationer som främjar läsning, litteratur och läskunnighet bör garanteras

Enbart genom att garantera verksamheten kan man göra långsiktigt arbete som ger resultat på kort och lång sikt. Organisationerna gör ett viktigt arbete med sådana målgrupper som inte nås av Utbildningsstyrelsen eller den offentliga sektorn. De här organisationerna arbetar med familjer, vuxna, personer som hotas av marginalisering, nyfinländare samt hobbyverksamhet för barn och unga. Läscentrum kräver tillsammans med aktörer på kulturfältet att kulturbudgeten höjs till en procent.

Finland bör stöda också vuxnas läskunnighet

11 % av den vuxna befolkningen i Finland har en svag läskunnighet. Man räknar med att upp till 750 000 personer eller 14 % av finländarna behöver lättlästa texter. En svag läskunnighet kan försvåra möjligheterna att få arbete, karriärutveckling och livslångt lärande. Utan läsande vuxna har vi inte heller läsande barn. Vi saknar en instans i Finland som hjälper vuxna att förbättra sin läs- och textkompetens. Man borde stöda läskunnigheten genom att ge bibliotek, utbildning och organisationer resurser att förbättra vuxnas läskunnighet.

 

Riksdagsvalet hålls på 2.4.2023.