Etusivu > Nyheter >

Mer än en fjärdedel av familjerna började läsa tack vare en läskasse

Mer än en fjärdedel av familjerna började läsa tack vare en läskasse

Två tredjedelar av de familjer som fått den läskasse av barnrådgivningen började läsa mer än tidigare. Det framgår av en färsk enkät. Alla hälsovårdare tror att läskassen uppmuntrar familjerna att läs mer.

Målsättningen för den läskasse som ingår i En läsgåva till barnet är att erbjuda jämlika möjligheter till läsning för alla familjer, och att stöda barns språkutveckling genom att uppmuntra föräldrar att läsa regelbundet med sina barn.

En läsgåva till barnet-kassarna har delats ut av barnrådgivningarna till alla barn som är födda i Finland åren 2019-21. Familjerna har fått läskassen under barnets första år, och dess målsättning har varit att stöda tidig läsning redan under bebitiden. Flera forskningsresultat visar att högläsning stöder barnens språkutveckling, inlärningsförutsättningar och hela familjens välmående på många olika sätt.

Läscentrum har låtit Innolink göra enkäter om vilken effekt En läsgåva till barnets läskasse har haft. En undersökning gjord i oktober 2021 besvarades av 770 föräldrar till barn yngre än tre år som fått en läskasse från barnrådgivningen. 220 hälsovårdare svarade på en motsvarande enkät riktad till dem.

Familjerna läser nu varje dag

63 procent av de familjer som fått en läskasse uppgav att läskassen gjort att man nu läser mer i familjen; 27 procent sade att de börjat läsa när de fick kassen och 36 procent att de nu läser mer än tidigare.

I de familjer som börjat läsa tack vare läskassen har läsningen blivit en integrerad del av vardagen; så stor del som 77 procent uppger att de nu läser minst en gång varje dag. En majoritet av familjerna har läst böckerna som finns i läskassen mer än tio gånger, en tredjedel till och med mer än tjugo gånger. Läskassen har således haft störst effekt i de familjer där man inte annars hade läst.

De familjer som börjat läsa tack vare läskassen de fått från barnrådgivningen har inte så många andra böcker hemma. En fjärdedel av familjerna uppger att de har fem barnböcker eller färre. Det här är läget i mindre än en femtedel av familjerna. Böckerna som ingår i läskassen En läsgåva till barnet är de enda barnböckerna som finns i hemmen i fem procent av familjerna. Det innebär cirka 25 000 barnfamiljer i den här åldersklassen.

Barnrådgivningarna önskar fortsatt stöd

Kvällssagor är den vanligaste högläsningsstunden för familjerna, men En läsgåva till barnet har uppmuntrat familjerna att ta tag i en bok också andra stunder i vardagen. Målsättningen med läskassen har också varit att läsningen ska bli en integrerad del av vardagen och materialet i läskassen har uppmuntrat föräldrarna att hitta lässtunder som passar dem bäst.

De viktigaste motiven föräldrarna har att läsa är att det ökar barnens ordförråd och att läsningen har en lugnande effekt. Svaren i de öppna frågorna i enkäten visar att föräldrarna förstår läsningens gynnsamma effekt för barnens utveckling.

De familjer som fått en läskasse önskar mer stöd och information om läsningens betydelse av barnrådgivningen också i framtiden. Mer än hälften önskar att de får lämpliga böcker och lite under hälften önskade sig information om nyttan med att läsa. Nittiotvå procent av familjerna önskar att barnrådgivningarna delar ut läskassar också i framtiden.

Hälsovårdarna är införstådda med bokprogrammet

Nästan hälften av de hälsovårdare som svarade på Läs för barnet-enkäten upplever att det skett en försämring i barnens språkförmåga de senaste åren. Mer än en tredjedel av hälsovårdarna är oroade för barnens språkutveckling. I de öppna svaren stiger det särskilt fram att barnen börjar tala allt senare.

Hälsovårdarna är väl medvetna om läsningens effekt på barnens språkutveckling och familjernas välmående. Alla hälsovårdare som besvarat enkäten tror också att läskassen uppmuntrat familjerna att börja läsa. Därför önskar hundra procent av de svarande att de får dela ut läskassarna också i framtiden. Mer än hälften önskar dessutom att de fick förbättra sina kunskaper om läsningens betydelse.

Läs för barnet

Programmet Läs för barnet har som mål att erbjuda jämlika möjligheter till tidig läsning för alla barnfamiljer i Finland. Med hjälp av Innolinks enkäter följer man under tre års tid med hur läskassarna som delas ut vid barnrådgivningarna påverkar familjernas läsvanor.

Finska Kulturfonden har berett och finansierat Läs för barnet åren 2019-21 med 1,2 miljoner euro, riksdagen har bidragit med 150 000 euro.

Läskassens innehåll har arbetats fram i samarbete med ett mångprofessionellt team med sakkunniga. I gruppen ingick barnboksförfattare, illustratörer, forskare, bibliotekspersonal, socialarbetare samt rådgivningssakkunniga Tuovi Hakulinen från THL.

Läskassen Läs för barnet delas ut av barnrådgivningarna i samtliga kommuner i Finland. Åren 2019-21 delas det ut sammanlagt 150 000 läskassar. Läskassarna finns på svenska, finska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, ryska, estniska, arabiska och somaliska.

Närmare uppgifter

Mer info fås av:

Emmi Jäkkö
Utvecklings- och marknadsföringschef
tfn 050 563 8998
emmi.jakko@lukukeskus.fi