Etusivu >

Tehtäviä lukutaidosta maailmalla toiselle asteelle

Tehtäviä lukutaidosta maailmalla toiselle asteelle

Tehtävien tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietämystä lukutaidon globaalista merkityksestä sekä siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Tehtävät herättelevät pohtimaan lukutaidon tilannetta erityisesti tasa-arvon näkökulmasta. Inspiraationlähteenä on käytetty myös syksyn 2021 äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoetta, jossa Lukukeskuksen materiaali 10 faktaa lukutaidosta maailmalla oli yhtenä aineistona

Tehtävät on laatinut tekstityöläinen ja pian valmis äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Vilma Tammelin.

Teema: Lukutaito ja tasa-arvo

Kokonaisuuden kesto: 20 min + 90 min

Tehtävät pohjautuvat Lukukeskuksen tietopakettiin 10 faktaa lukutaidosta maailmalla (2022). Esimerkiksi faktan 1 ja 8 voi antaa opiskelijoiden luettavaksi jo etukäteen ennen tuntia.

Linkki materiaaliin: 10 faktaa lukutaidosta maailmalla

Kirjoitustaidon koe, äidinkieli ja kirjallisuus, syksy 2021

I Mitä lukutaito merkitsee sinulle? (20 min)

Yksilötehtävä

Tehtävän tarkoituksena on herätellä ennen 10 faktaa lukutaidosta maailmalla -materiaaliin tutustumista ajatuksia ja mielleyhtymiä, joita opiskelijoilla tulee mieleen lukutaidosta. Matalan kynnyksen kirjoitustehtävän voi antaa myös ennakkotehtäväksi.

Mitä lukutaito merkitsee sinulle? Entä yhteiskunnalle?

Tee miellekartta ajatuksista, joita kysymykset herättävät. (10 min)

Pyri kirjaamaan ylös erityyppistä tietoa, esimerkiksi:

 • Faktat
 • Erilaiset mielipiteet ja niiden perustelut
 • Omat tunteet ja kokemukset, tarinat
 • Yhteydet teoksiin, kuten kirjoihin tai musiikkiin

Ympyröi mielestäsi kiinnostavimmat havainnot ja kirjoita niiden pohjalta lyhyt pohtiva teksti.

Aloita teksti erityisen vetävällä ajatuksella. (10 min)

II Globaalin lukutaidon asiantuntijat (40 min)

Ryhmätehtävä

Tässä tehtävässä opiskelijat tutustuvat faktoihin, jotka käsittelevät globaalin lukutaidon keskeisiä haasteita ja tavoitteita. Tekstien pohjalta he toimivat omien fakta-aiheidensa asiantuntijoina, ja lopuksi voimat yhdistetään lukutaitoaiheisen vaikuttavan tekstin tai videon suunnitteluun.

Jakakaa seuraavat tekstit ryhmäläisten luettavaksi:

 • Fakta 3. Lukutaito antaa lapselle tulevaisuuden
 • Fakta 4. Koulutus lisää tasa-arvoa
 • Fakta 6. Globaalit kriisit uhkaavat lukutaitoa
 • Fakta 9. Kirjallisuus kuuluu kaikille lapsille

Lukemisen jälkeen keskustelkaa samat tekstin lukeneiden kesken ryhmissä ajatuksistanne:

Millaisia keskeisiä lukutaidon haasteita tai tavoitteita lukijoina löysitte tekstistä?

Millä perusteella ne ovat tärkeitä? (10 min)

Jakautukaa seuraavaksi vähintään neljän hengen asiantuntijaraateihin siten, että ryhmässä on ainakin yksi jokaisen tekstin lukenut asiantuntija.

Kukin esittelee muille oman tekstin keskeisimmät lukutaidon haasteet tai tavoitteet. (20 min)

Laatikaa ryhmissä esimerkiksi ranskalaisin viivoin suunnitelma videolle tai blogitekstille, joka antaa tietoa tai ottaa kantaa siihen, miten lukutaitoa pitäisi tukea maailmanlaajuisesti, jotta mahdollisimman moni saisi hyvän lukutaidon.

Valitkaa teitä ja/tai mahdollista kohdeyleisöä puhutteleva näkökulma, jossa hyödynnätte yhtä tai useampaa teksteistä. (10 min)

 

+ Tehkää suunnitelman pohjalta valmis teksti tai video. Voitte myös tutustua muiden ryhmien tuotoksiin ja kirjoittaa niille vastineen ryhmänne esittämien ajatusten pohjalta.

III Miten lukutaitoa on puolustettu? (30 min)

2–3 hengen ryhmä

Suomessa lukemisen ja lukutaidon puolesta työskentelee esimerkiksi tietopaketin laatinut Lukukeskus, mutta entä maailmalla? Tehtävässä opiskelijat esittelevät toisilleen, millaista työtä lukutaidon hyväksi on tehty maailmanlaajuisesti.

Jakakaa seuraavat aiheet opiskelijoiden kesken:

 • Faktassa 2 mainittu julistus tms. (4 kpl: YK:n ihmisoikeuksien julistus, Agenda 2030, Euroopan lukutaito-oikeuksien julistus, YK:n kansainvälinen lukutaitopäivä).
 • Faktassa 10 mainittu organisaatio, joka tekee lukutaitotyötä (4 kpl)
 • Fakta 9: Maailmanpankin Read@Home-ohjelma
 • Lukukeskus

Etsikää faktatekstistä ja netistä kiinnostavat perustiedot toimijoiden tekemästä lukutaitotyöstä tai siitä, miten julistus tms. tukee lukutaitotyötä.

Tehkää aiheesta kirjalliset infotekstit, kuten A4-kokoiset posterit. (30 min)

Kirjatkaa posteriin esimerkiksi:

 • Mikä toimija on asian takana?
 • Mitä lukutaidon suhteen on jo saatu aikaiseksi?
 • Millaista toimintaa tai hankkeita on ollut viime aikoina?
 • Millaisia tavoitteita on tulevaisuudessa?

 

+ Tutustukaa muiden esittelyihin. Keksittekö lukemienne tekstien perusteella vielä muita hyviä ideioita globaalin lukutaitotilanteen parantamiseksi?

IV Kriittisen lukutaidon jäljillä (20 min)

Paritehtävä / ryhmätehtävä

Keskustelutehtävässä opiskelijat perehtyvät informaatiovaikuttamisen demokratialle asettamiin haasteisiin ja lukutaidon merkitykseen sen torjunnassa. Kriittistä lukutaitoa ja luotettavan tekstin piirteitä harjoitellaan käytännössä faktamateriaalin avulla. Oletetusta luotettavuudestaan huolimatta materiaali sopii hyvin harjoitteluaineistoksi, koska osa kriittistä lukutaitoa on huomata ja tiedostaa tekstien tavoitteita. Niitä on kaikilla teksteillä.

Lue fakta 5. Lukutaito mahdollistaa demokratian.

Pohtikaa ryhmässä tai pareittain seuraavia kysymyksiä. (10 min)

 • Miksi mekaanisen ja sujuvan lukutaidon lisäksi on tärkeää harjaannuttaa kriittistä lukutaitoa?
 • Mitä informaatiovaikuttamisella tarkoitetaan ja miten sen voi tunnistaa?
 • Millaisia ongelmia valeuutisiin liittyy?
 • Millaisia keinoja on selvittää, onko jokin uutinen luotettava uutinen vai valeuutinen?
 • Miten kriittinen lukutaito liittyy tasa-arvoon ja demokraattiseen yhteiskuntaan?

Kokeilkaa arvioida jotakin 10 faktaa lukemisesta -tietopaketin faktatekstiä kriittisesti Tunnista valeuutinen -kuvan perusteella (faktan 5 yhteydessä). (10 min)

 • Mitkä asiat tekevät faktatekstistä luotettavan?
 • Keksitkö jotain kritisoitavaa tekstin luotettavuuden suhteen?
 • Millaisia tavoitteita tekstillä on? Millaisia arvovalintoja tekstin taustalla on?
 • Mitä lisätietoa jäit kaipaamaan? Kokeile, löydätkö tiedon materiaalin linkeistä tai omalla tiedonhaulla.

 

+ Kirjoita lyhyt essee, jossa hyödynnät aineistoa ja siitä heränneitä ajatuksia. Voit valita näkökulmaksi esimerkiksi jonkin otsikon syksyn 2021 äidinkielen kirjoitustaidon kokeesta.