Etusivu >

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty Lukukeskus – Läscentrum ry:n kokouksissa 27.11.2000 ja 11.1.2001.

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lukukeskus – Läscentrum.
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi; rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lukemisharrastusta ja kirjallisen kulttuurin tuntemusta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää ja tukee kirjallisia tilaisuuksia ja muita vastaavia lukemisharrastusta lisääviä hankkeita, joiden tavoitteena on kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaaminen, kiinnostuksen lisääminen kirjallisuutta kohtaan sekä monipuolisen kuvan antaminen kirjallisuudesta ja
  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, apurahoja ja lahjoituksia sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Asianomaiset luvat saatuaan yhdistys voi järjestää rahan keräyksiä ja arpajaisia.

3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia ja kannatusjäseniä.
Varsinaisia jäseniä ovat valtakunnalliset kirjallisuuden alueella toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt.
Yhdistyksen kannatusjäseniä ovat yhteisöt tai yksityiset henkilöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
Kokouskutsu postitetaan jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on oikeus lähettää kokouksiin yksi edustaja, jolla on kokouksissa yksi ääni.
Kannatusjäsenillä on kokouksissa vain puhevalta.
Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

5 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/1 O yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti ja nimetyn asian käsittelemistä varten.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus.
4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet kummallekin jäsenryhmälle erikseen.
8. Päätetään talousarviosta sekä vahvistetaan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle. 2.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut yksitoista (11) muuta jäsentä. Hallitus pyritään valitsemaan siten, että siihen kuuluu kaksi Suomen Kirjailijaliitto ry:ta ja kaksi Finlands svenska författareförening rf:iä ja kahdeksan muita Lukukeskuksen jäsenjärjestöjä edustavaa jäsentä.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kuusi (6) jäsentä, kuitenkin siten, että kun toimitetaan puheenjohtajan vaali, erovuorossa on viisi 5 jäsentä.
Erovuoroisuuden ratkaisee ensimmäisellä kerralla arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa yhdistyksen toimintaa ja edustaa yhdistystä.
2. Hoitaa yhdistyksen taloutta.
3. Kutsua koolle ja valmistella yhdistyksen kokoukset ja panna niiden päätökset täytäntöön. Tehtävien käytännön hoitamista varten hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt. Toimihenkilöiden tehtävät voidaan määritellä ohjesäännössä, josta hallitus päättää.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Hallitus voi myös määrätä toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava, että kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.