Etusivu > Uutiset >

Lukemaan opettelevan lapsen tärkein tuki on into lukea 

Lukemaan opettelevan lapsen tärkein tuki on into lukea

Lapsen kiinnostus kirjoihin ja into lukea on paras lähtökohta lukemaan oppimiselle, selviää Lukukeskuksen teettämästä kyselystä Vantaan esi- ja alkuopetuksen opettajille. Opettajat kaipaavat käytännöllisiä keinoja ja ideoita lukemisen lisäämiseksi koulun arjessa sekä yhteistyötä perheiden kanssa.

Vantaalla on kiinnitetty erityistä huomiota lapsille tärkeään nivelvaiheeseen esikoulusta peruskouluun, jotta siirtymä olisi sujuva. Vantaan esi- ja alkuopetuksen opettajien tukena toimii nivelopettajia, jotka työskentelevät sekä esiopetuksen että 1. ja 2. luokan ryhmissä. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön lisäksi Vantaalla on kehitetty pitkään hyviä keinoja lukemisen opettamiseen.

Lukukeskuksen toteuttamassa kyselyssä selvitettiin Vantaan esi- ja alkuopetuksen opettajien asenteita ja havaintoja lukemaan innostamisesta sekä kartoitettiin keinoja herättää lapsen kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen. Kyselyyn vastanneet opettajat tunnistavat, että lukuinto on lukemaan oppimisessa tärkeä tuki. Se lisää sisäistä motivaatiota, jota lapsi tarvitsee vuosien ajan toistoja vaativassa lukemisen ja lukutaidon oppimisprosessissa.

91 % kyselyyn vastanneista esi- ja alkuopetuksen opettajista pitää lasten lukemaan innostamista erittäin tärkeänä tukena lukemaan oppimiselle. Opettajat tukevat lukuintoa sekä esikoulussa että 1.–2. luokalla eniten lukemalla ääneen, pitämällä lasten ulottuvilla monipuolista kirjavalikoimaa ja varaamalla lukemiselle ja kirjojen tutkimiselle rauhallista aikaa.

77 % kaikista opettajista kaipaa lasten lukemaan innostamiseen uusia ideoita. Viidesosa kaikista vastanneista kokee lasten lukemaan innostamisen vaikeaksi. 1. ja 2. luokan opettajista peräti 30 % kertoi kokevansa lukemaan innostamisen vaikeaksi.

Kotona yhdessä lukeminen auttaa lasta kiinnostumaan kirjoista

Suurimmiksi esteiksi lukemiselle opettajat nimeävät keskittymiskyvyn ongelmat ja digilaitteiden houkuttelevuuden, joka saa lukemisen vaikuttamaan tylsältä ja hitaalta puuhalta. Kouluolosuhteissa haasteiksi mainitaan isot ryhmäkoot, materiaalien huono saatavuus ja se, että lukemiselle on koulussa vähän aikaa. Myös kielitaito ja kielihaasteet tulevat esiin vastauksissa.

Vanhempien kielteiset asenteet lukemista kohtaan heijastuvat myös lapsen kiinnostukseen kirjoihin ja lukemiseen. Opettajilta kysyttiin myös yhteistyöstä huoltajien kanssa lasten lukemisen tukemiseksi. Kaksi kolmasosaa opettajista kertoo kannustavansa huoltajia lukemiseen kotona eri keinoin. Etenkin 1. ja 2. luokalla perheiden kannustus on tärkeää, kun lukeminen muuttuu itsenäisemmäksi.

Vanhempien kannattaa osallistua lukuharrastukseen ja jatkaa ääneen lukemista, kun lapsi menee kouluun: lukeva yhteisö tukee lapsen lukuintoa. ”Lukemisesta ei saisi tulla pakollista [alkuopetuksessakaan], vaan sen pitäisi pysyä kivana ja mielenkiintoisena osana lapsen arkea”, myös kyselyyn vastannut nivelopettaja toteaa

Lukupolku pitää lukuintoa yllä opetuksen nivelvaiheessa

Esi- ja alkuopetuksen Lukupolku on Lukukeskuksen ja Vantaan kaupungin yhteiskehittämishanke, jonka tavoitteena on auttaa opettajia pitämään yllä lasten lukuintoa varhaiskasvatuksen ja peruskoulun nivelvaiheessa.

Alkukyselyn vastausten perusteella luodaan esi- ja alkuopetuksen Lukupolku-malli, joka tarjoaa tukea lukuinnon säilymiseen lapsen koulupolun merkittävässä nivelvaiheessa. Lukupolku-mallin kokoaa moniammatillinen työryhmä, ja valmis malli jaetaan valtakunnallisesti esi- ja alkuopetuksen ammattilaisten käyttöön. Kyselyvastaukset sisältävätkin aarreaitallisen hyväksi havaittuja keinoja innostaa lapsia lukemaan.

Kyselyyn vastasi yhteensä 262 esiopetuksen ja alkuopetuksen opettajaa sekä näiden välillä työskentelevää nivelopettajaa. Lisäksi erillisellä oman äidinkielen opettajien kyselyllä selvitettiin, mikä rooli lukemisella on oman äidinkielen opetuksessa ja miten opetus voi tukea monikielisten oppilaiden lukemista. Kyselyyn vastasi 29 Vantaan perusopetuksen oman äidinkielen opettajaa.

 

Lue lisää kyselyn tuloksista: luelapselle.fi

Lue lisää hankesivulta: Esi- ja alkuopetuksen lukupolku

 

Opetushallitus rahoittaa Esi- ja alkuopetuksen Lukupolku -hanketta.