Etusivu > Uutiset >

Lukutaito on kansalaistaito

Lukutaito on kansalaistaito – valtakunnallista Lukuviikkoa vietetään 5.-11.4.

Lukutaito on kansalaistaito, joka antaa mahdollisuuden osallistua täysivaltaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan. Suomalaisista aikuisista 11 %:lla ja nuorista 13,5 %:lla on kuitenkin heikko lukutaito. Toiminnallinen lukutaidottomuus vaikeuttaa arkisia tilanteita sekä yhteiskunnassa ja työelämässä pärjäämistä. Kansalaisten riittävä lukutaito on myös demokraattisen yhteiskunnan tae ja tehokas keino ehkäistä polarisaatiota ja valeuutisointia.

Lukukeskuksen koordinoima Lukuviikko herättää keskustelua lukutaidon merkitystä ja tarjoaa tutkittua tietoa lukutaidon nykytilasta. Lukukeskuksen kokoamien sisältöjen avulla lukutaidon merkitystä voi käsitellä kouluopetuksessa ja teemoja nostaa esiin kirjastossa sekä mediassa. Myös monet eri toimijat ovat koonneet tietoa lukemisesta ja lukutaidosta omille sivuilleen.

Lisäksi Lukuviikkoa vietetään päiväkodeissa, kouluissa, kirjastoissa ja eri organisaatioissa ympäri Suomen mm. järjestämällä eri-ikäisille avoimia lukupiirejä, kirjavinkkausta, virtuaalisia kirjailijavierailuja sekä webinaareja lukutaidosta.

Ajankohtaisia näkökulmia lukutaitoon ja lukemiseen Lukuviikolla 2021:

Varhaislukemisen tärkeys

Vanhemmat kokevat lukevansa lapsilleen liian vähän. Lukemisen väheneminen näkyy myös neuvolan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä. Lapselle lukeminen näkyy koulupolkuaan aloittavan lapsen lähtötaidoissa: yksittäisistä harrastuksista lukemisella on suurin vaikutus lapsen kielellisiin taitoihin. Perheiden lukutottumuksia on tuettu Lukulahja lapselle -neuvolaohjelmalla, jossa on jaettu kirjakassi yli 100 000 perheelle.

Tutustu materiaaleihin ja taustatietoihin varhaislukemisesta: Lue lapselle

Monilukutaito ja kriittinen lukutaito

Yhteiskunta vaatii meiltä yhä monimuotoisempaa lukutaitoa. Kohtaamme päivittäin yhä suuremman ja pirstaleisemman määrän erilaisia tekstejä. Monilukutaito eli erilaisten tekstityyppien sekä sanallisen, visuaalisen ja auditiivisen materiaalin analysointi ja tuottaminen eri välineiden avulla on välttämätön taito nyky-yhteiskunnassa. Myös sujuva kirjoitustaito edellyttää hyvää lukutaitoa. Suomalaisista 8.-luokkalaisista 30 %:lla on hyvä monilukutaito, mutta samaan aikaan 28 %:lla nuorista on vaikeuksia löytää, arvioida ja hyödyntää tietoa tai tuottaa sisältöjä muille jaettavaksi. Kriittistä lukutaitoa vaaditaan jo nuorilta lapsilta erityisesti internetin tarjoaman tiedon ja materiaalin suodattamisessa.

Tutustu tausta-artikkeliin, miten kriittistä lukutaitoa voi kehittää varhaislapsuudesta asti: Kriittinen lukutaito on kansalaistaito 

Aikuisten lukutaito

Lukutaito on edellytys elinikäiselle oppimiselle ja itsensä kehittämiselle. Suomesta puuttuu aikuisten lukutaitoa systemaattisesti kartoittavat tutkimukset sekä nimetty taho, joka auttaisi aikuista kehittämään luku- ja tekstitaitojaan. Heikon lukutaidon vaikutus työpaikoilla jää usein piiloon, vaikka sillä voi olla tuottavuutta alentava vaikutus; organisaatiot sopeuttavat omaa toimintaansa korvatakseen työntekijöidensä heikkoja taitoja sen sijaan, että tukisivat niiden kehittämistä ja parantamista. Aikuisten lukutaitoa selittävät tekijät, vaatimukset ja kehityskohteet vaativat lisää tunnistamista.

Lue lisää aikuisten lukutaidosta sekä sen merkityksestä työelämässä: Aikuisten lukutaito vaatii lisää tunnistamista 

Lukuinnon herättäminen

Niin nuoret kuin aikuiset tiedostavat lukemisen hyödyt ja kokevat lukevansa liian vähän, mutta eivät löydä sille tarpeeksi aikaa arjessaan. Nuoria motivoi lukemaan esimerkiksi esikuvat, sekä toiminnalliset ja sosiaaliset lukemisen tavat. Suomalaisia aikuisia innostaa lukemaan erityisesti tiedon nälkä, kiinnostus uuteen kirjallisuuteen sekä halu nauttia kirjallisuudesta ja päästä irti arjesta. Poikkeusolot saivat suomalaiset kääntymään lukemisen pariin. Lukemisesta tulee kuitenkin puhua ja sen merkitystä nostaa esiin, sillä pitkällä aikaväillä tarkastellessa aktiivilukijoiden määrä on laskenut tasaisesti kaikenikäisissä. Entistä vähäisempi kirjoitettujen tekstien lukeminen heijastuu luetun ymmärtämistä mittaavissa tutkimuksissa lukutaidon heikkenemisenä.

Tutustu suomalaisten lukutaitoa ja lukutottumuksia kokoavassa 10 faktaa lukemisesta -pakettiin: 10 faktaa lukemisesta 2020 

Myös Aikakauslehtiviikkoa vietetään jälleen osana Lukuviikkoa. Aikakauslehtiviikon tarjoama mediakasvatusmateriaali tutustuttaa oppilaita ja opiskelijoita toimittajan työhön – ja pohtimaan sitä, kuuluuko mediassa lasten ja nuorten ääni. Tutustu materiaaliin ja Lukuviikon omiin tehtäviin: www.lukuviikko.fi