Etusivu > Nyheter >

Flerspråkiga familjer behöver stöd för att stärka läskunnigheten

Flerspråkiga familjer behöver stöd för att stärka läskunnigheten – småbarnsfostran och och biblioteken i nyckelställning

Flerspråkiga familjer önskar mer resurser, ett tydligt samarbete och kunnande för att stärka läskunnigheten. Daghem och bibliotek har en nyckelroll när det gäller att stöda läskunnigheten för sådana barn som har föräldrar som talar andra språk än finska eller svenska. Projektet Monikielinen lukutaito (Flerspråkig läskunnighet) gjorde en utredning om familjers och professionellas önskemål, behov och utmaningar när det gäller att stöda och stärka barns läskunnighet.

Det finns allt fler personer och familjer i Finland som talar andra språk än finska, svenska och samiska språk. Enligt prognoser har var fjärde invånare i Helsingfors ett annat modersmål än de officiella nationalspråken innan år 2035.

”Vi ville ta reda på hur man bäst kan stöda och främja flerspråkiga barns läskunnighet. Flerspråkighet är en rikedom för hela samhället och alla har rätt till sitt eget modersmål. När vi stöder det egna modersmålet stärker vi också inlärningen av nya språk”, säger Läscentrums verksamhetsledare Emmi Jäkkö.

I en föränderlig värld ökar rörligheten och den flerspråkiga andelen av befolkningen hela tiden. Därför ville Läscentrum med sitt projekt Flerspråkig läskunnighet kartlägga hurdant stöd flerspråkiga familjer erbjuds, men också och framför allt hurdant stöd som familjerna själva önskar sig. Utredningen ger uppgifter och vägkost i hur man kan utveckla offentlig och privat service så att de bäst betjänar läskunnigheten för alla språkgrupper.

Man bygger barnens och deras familjers delaktighet i samhället och identitet på deras eget modersmål. När vi stärker det egna modersmålet och flerspråkigheten främjar vi positiv tillväxt, delaktighet och likställighet. Därför bör vi stöda allt tal, läsning, alla studier och all användning av modersmål och hemspråk på ett mångsidigt och tillgängligt sätt.

I svaren från personal inom småbarnsfostran, bibliotekspersonal och från flerspråkiga familjer betonas samarbetets betydelse, och man önskar stärka det. Samarbetet kan stärkas genom att skapa samarbetsmodeller och material där man berättar vad flerspråkig läskunnighet är, hur vi kan stöda den i småbarnsfostran, i hemmen och på biblioteken.

Vi behöver mer kunskap och kunnande. Kunnande, färdigheter och fakta som gynnar flerspråkigt läskunnighetsarbete varierar regionalt och till och med inom samma kommun, daghemsenhet, bibliotek och familj. Situationen kan ändras snabbt, något vi märkte då flyktingar från Ukraina kom till orter där det inte fanns flerspråkiga barn från tidigare. Därför behöver vi ett nationellt riksomfattande kunnande om hur vi kan utveckla och stöda barns läskunnighet på alla de språk hen använder.

Utöver de åtgärdsförslag som finns i utredningen har Läscentrum som mål att i framtiden producera material som stöd till professionella inom småbarnsfostran och på bibliotek om hur man kan främja och stärka flerspråkig läskunnighet.

Bäst stöder vi flerspråkighet som ett samfund. En bättre förståelse för flerspråkiga familjers behov hjälper personal att hitta nya metoder att stöda läskunnighet tillsammans med familjerna.

Bekanta dig med resultaten för utredningen om flerspråkig läskunnighet och hela rapporten