Etusivu > Nyheter >

Kommmunerna har en central roll för att upprätthålla läskunnigheten

Kommmunerna har en central roll för att upprätthålla läskunnigheten

Man kan summera Kommunforum för läskunnighet 2023 med att det krävs långsiktiga åtgärder, tålmodigt arbete och samarbeten mellan olika sektorer i kommunerna för att upprätthålla och stärka läskunnigheten. På seminariet reflekterade vi kring hur kommunerna kan ta den svagare läskunnigheten och lärresultatens sjunkande nivå i beaktande. Hur kan vi på bästa sätt stärka samarbetet mellan kommuner, organisationsfältet och lokala aktörer? Under talturerna delade vi med oss av vårt kunnande och tips på läskunnighetsarbete i såväl stora städer som mindre kommuner.

Kommunernas första läskunnighetsforum hölls i Helsingfors tisdagen den 18 april 2023. Seminariet riktade sig till beslutsfattare i kommunerna, förtroendevalda och alla som är intresserade av läskunnighetsarbete. 

”Läskunnighetsarbete är inte enbart en angelägenhet för modersmålslärare, det angår oss alla. Det här är ett rättesnöre, och det syns i dagens program. Vi är glada för att vi utöver det mångsidiga antalet talare också hade kontakt med proffs från många olika sektorer i kommunerna och deras närhet”, konstaterade specialsakkunniga Hanna Järvenpää vid Utbildningsstyrelsens programmet för läskunnighet i sitt öppningsanförande.   

Sari Sulkunen från Jyväskylä universitet påminde i sin taltur, att de ungas läskunnighet visserligen enligt Pisaresulteten har blivit svagare sedan början av 2000-talet, men att de inte i avgörande grad försämrats sedan år 2012. Man läser också allt mindre på papper, det är en utveckling under hela 2000-talet. Trots det klarar sig finländska ungdomar bra i global jämförelse. 

Sambandet mellan att läsa tryckt text på papper och läskunnighet kom fram också i andra anföranden och talarna var eniga om att det också är viktigt att stärka multilitteraciteten. Läsinlärning och att stärka läskunnigheten är inte en angelägenhet bara för modersmålslärare. Bibliotekens roll för att stödja kommuninvånares läskunnighet steg fram som ett centralt tema i många talturer. Kaisa Laaksonen vid barnboksinstitutet lyfte fram konkreta exempel på hur man kan stimulera barn och unga att läsa. Det är viktigt att vuxna är goda förebilder. 

Kommunforum för läskunnighet lyfte fram många erfarenheter och idéer på hur man i kommunerna kan stödja läskunnighetsarbetet på riksnivå, regionalt och lokalt. 

I kommunernas gemensamma läskunnighetsnätverk strävar man efter att utveckla stabila strukturer för läskunnighetsarbetet, men det behövs mer tid för att bygga upp fungerande och hållbara nätverk. Pedagogiska sakkunniga Antti Aaltonen (Helsingfors stad) och Läscentrums Emmi Jäkkö föreslog att det kunnande och kunskap man fått i olika projekt skulle flyttas över till kontinuerligt bruk. Det behövs kontinuerligt stöd för läskunnighet, och vi strävar efter att utveckla långsiktigt nätverksarbete. 

”Det behövs ett brett och mångprofessionellt nätverk för att skapa stöd för läskunnighetsarbetet. Att bygga upp samarbeten kräver tid. Då befästs de goda verksamhetsmodeller man fått i projektarbetet på fältet, och effekterna blir bestående fast projekten tar slut”, konstaterar Emmi Jäkkö på Läscentrum. 

Utgående från anförandena görs det mycket för läskunnigheten i kommunerna redan nu. Dagens bärande tema var att man i stället för att oroa sig bör sträva efter att aktivt arbeta för läskunnighet. Det förutsätter tillräckliga personalresurser och långsiktig budgetering i olika lärandemiljöer. Det nationella och långsiktiga läskunnighetsarbete som påbörjades i med Läsrörelsen är önskvärt och strukturer som möjliggör detta bör fortsättningsvis stärkas. Läsning och läskunnighet i olika åldrar kräver mångprofessionellt samarbete. 

Utbildningsstyrelsens Läsrörelse har fått nytt liv i programmet Läskunnighet, som arbetar för verkställandet av den nationella läskunnighetsstrategin. Som avrundning på dagen offentliggjordes Utbildningsstyrelsens specialstipendium, där kan man ansöka om stöd för att stärka barns, ungas och vuxnas läskunnighet på kommunnivå.

 

Kommunforum för läskunnighet är ett samarbete mellan Utbildningsstyrelsen / Programmet för läskunnighet, Läscentrum, Äidinkielenopettajain liitto samt barns och ungas läsfrämjande riksomfattande specialuppdrag på biblioteken ERTE (Seinäjoki stadsbibliotek). 

Du kan se anförandena på kommunernas läskunnighetsforum på Bibliotekskanalen: kirjastokaista.fi/sv