Etusivu > Nyheter >

Ljubljanas läskunnighetsmanifest är Europas gemensamma vädjan för läsning

Ljubljanas läskunnighetsmanifest är Europas gemensamma vädjan för läsning

Ljubljanas läskunnighetsmanifest från den 10 oktober 2023 påminner oss om att en avancerad läskompetens och förmåga till djupläsning är en nödvändig färdighet i dagens samhälle. Manifestet är Europas gemensamma vädjan att uppfatta vikten av att läsa böcker i en alltmer digital miljö. Läscentrum är en av de läskunnighetsorganisationer som undertecknat manifestet.

Världen står inför en grundläggande omställning. Den digitala verksamhetsmiljön ändrar vårt sätt att leva, verka, kommunicera, arbeta, studera och läsa. Man har inte forskat och utrett digitaliseringens sociala och kulturella effekter tillräckligt.

Ett av de centrala målen med Ljubljanas internationella läskunnighetsmanifest Ljubljana Manifesto on Higher Level Reading är att vända utvecklingen så att man i allt högre grad skulle förstå att en tillräckligt hög nivå av läskompetens behövs i det digitaliserade samhället. Man behöver också erkänna att tålmodig läsning är en förutsättning för demokrati. Manifestet uppmanar beslutsfattare och andra samhällsaktörer att stödja medborgarnas djupläsning och förmåga till kritisk läsning.

Man når avancerad läskunnighet genom tålmodig, långsiktig läsning som stärker läsarens kognitiva och sociala färdigheter, breddar insikter och ökar

begreppskapaciteten. De här färdigheterna är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap i ett demokratiskt samhälle.

“Läsning är nyckeln till ett bättre samhälle. Vi ser läsningen som en grundläggande rättighet, säger manifestets undertecknare och EUReads nätverkschef Dan Beeke.

Ett konkret sätt att öka tålmodig, långsiktig läsning är ett stödja läsning i hemmen från början. Tidig läsning ger en grund för läsning på högre nivå senare i livet.

”Livslång, avancerad läskunnighet kan nås enbart genom att börja läsa redan vid tidig ålder. Det här betyder att vi bör möjliggöra läsning för alla barnfamiljer och hjälpa föräldrar att fostra sina barn i en språkligt rik omgivning”, konstaterar Beeke.

“Läscentrum verkar sida vid sida tillsammans med andra europeiska läskunnighetsaktörer. Den digitala miljön förutsätter en alltmer avancerad läskunnighet. För att nå den behöver vi omfattande, gemensamma åtgärder på alla sektorer i samhället”, påminner Läscentrums verksamhetsledare Emmi Jäkkö oss om.

Vi behöver mer forskning och fakta

Även om den digitala tekniken ger oss många möjligheter till nya former av läsning, pekar den senaste tidens empiriska forskning på att den digitala miljön har en negativ effekt på läsning – särskilt långsiktig läsning och läsförståelse. Det är också oklart om flytten till digitala medier verkligen har infriat löftet om bättre inlärningsresultat.

Den senaste tidens forskning visar att centrala delar av läskompetens och läspraxis på en mer avancerad nivå som kritisk, medveten läsning, långsam och icke-strategisk läsning av långa texter har avtagit. Nutidens utbildningspolitik vilar på att utvärdera en monokulturell standardiserad grundläggande läskunnighet och en ökad användning av digital teknik.

I läskunnighetsutbildning, utvärderingar, forskning och i det politiska beslutsfattandet borde man fokusera mer på metoder att höja nivån på vuxnas och barns läskompetens så att vi kunde förstå hur vi kan utveckla läspraxis i en tid då vi är alltmer beroende av den allestädes närvarande digitala infrastrukturen.

Ljubljanamanifestet har undertecknats av läskunnighetsforskarna André Schüller-Zwierlein (Regensburgs universitet, Tyskland), Anne Mangen (universitetet i Stavanger, Norge), Adriaan van der Weel (universitetet i Leiden, Nederländerna) och Miha Kovač (Ljubljanas universitet, Slovenien).

EURead är ett europeiskt nätverk för läskunnighet. Läscentrum hör till EURead. EUReads medlemsorganisationer har undertecknat Ljubljanas läskunnighetsmanifest tillsammans med bland andra PEN International och den internationella biblioteksorganisationen IFLA.

 

Läs manifestet I sin helhet på engelska: The Ljubljana Reading Manifesto: Why higher-level reading is important