Etusivu > Nyheter >

Viktigt att stödja flerspråkiga barns läskunnighet på modersmålet

Viktigt att stödja flerspråkiga barns läskunnighet på modersmålet

Att vårda det egna modersmålet stödjer barns läskunnighet, inlärning och mognad. Läscentrums material hjälper personal som kommer i kontakt med flerspråkiga familjer, så att de lätt kan uppmuntra dem att läsa med sina barn. Broschyren Läs för barnet finns på 19 språk.

Alla barn bör ha rätt till läsning på sitt eller sina modersmål. Enligt lagen har alla som bor i Finland rätt att upprätthålla och utveckla sitt språk och sin kultur. När man stärker det egna modersmålet stödjer man också inlärning av andra språk. Därför har Läscentrum redan länge stött flerspråkiga barns och deras föräldrars läsning.

Med stöd av guiden Läs för barnet kan professionella inom olika branscher tala om läsningens betydelse. Till exempel daghem, bibliotek, barnrådgivningar och andra inom fostran, socialarbete och utbildning kan fritt använda sig av materialet i sitt arbete.

Språkutbudet för Läs för barnet har utökats med åren. Önskemål om nya språk kommer hela tiden. Vi har fått hjälp av statistik över vilka språk barn i Finland talar, samt enkätsvar professionella inom olika branscher runtom i Finland gett för att guiderna ska hjälpa så många familjer som möjligt. Innehållet i guiderna är skräddarsytt med tanke på målgruppernas behov.

Att läsa på det egna modersmålet stödjer barnets identitet

Behovet för guider för ukrainare kom som en följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Guiden planerades i samarbete med ukrainska familjer som flyttat till Ukraina och Diakonissanstalten. Det var viktigt att förmedla hur gemensamma lässtunder på det egna språket kan ge trygghet i en osäker krissituation.

“Det är viktigt att läsa böcker på ukrainska för barnen, och det stärker också deras identitet. När föräldrar läser högt för barnen, hjälper det barnen att uttrycka sig på sitt känslospråk. Detta stärker i sin tur deras självkänsla och interaktionen i vardagen. Det är alltså obestridligen en bra sak att föräldrar och barn kan läsa tillsammans på sitt eget språk!”, kommenterar Maryna Kulykova som deltagit i familjearbetet på Diakonissanstalten.

Ett annat önskemål var att få ut information om biblioteken till alla ukrainare. Det finländska biblioteksväsendet har gjort intryck på alla som känner till det, men alla har inte hittat till bibliotekstjänsterna. Biblioteket är ett viktigt ställe som har stor betydelse för integrationen för många nyfinländare. Det flerspråkiga biblioteket är viktigt när det gäller att stödja det egna modersmålet. Samlingen är ambulerande och man kan beställa material till samtliga allmänna bibliotek i Finland.

Alla familjearbetare kan vara läsambassadör

På webbplatsen Läs för barnet finns också en guide för proffs och faktainformation om flerspråkighet. Målet är att alla som får guiden i sin hand får kunskap om hur man stödjer flerspråkighet, oberoende av hur många flerspråkiga barn det finns i till exempel hens grupp. Det är viktigt att alla känner till det egna modersmålets betydelse.

”På basen av den respons vi fått, önskar sig personalen mer hjälp i hur man talar om läsningens betydelse på olika språk. Man vänder sig regelbundet till oss för att få material och böcker på olika språk och man vill ofta ha material på nya språk tillgängliga”, berättar Vilma Tammelin på Läscentrum.

Man får fritt skriva ut och sprida föräldraguiden på olika språk.

Bekanta er med föräldraguiden och annat material: webbplatsen Läs för barnet

 

Utbildningsstyrelsen finansierade materialet för Läs för barnet år 2023.