Koti >

Monikielinen lukutaito

Monikielinen lukutaito

Suomen väestörakenne on muuttunut huomattavasti viimeisen 30 vuoden aikana. Tämä tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Varsinkin toisen polven ulkomaalaistaustaisten suuri määrä varhaiskasvatuksessa vaatii uusia lähestymistapoja.

Suomessa on yhä enemmän äidinkieleltään muita kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkieltä puhuvia. Ennusteen mukaan vuoteen 2035 mennessä Helsingin seudun asukkaista joka neljäs puhuu äidinkielenään muuta kuin virallisia kansalliskieliä. 

Päiväkodit ja kirjastot ovat keskeisessä asemassa sellaisten lasten lukutaidon tukijoina, joiden vanhemmat puhuvat muuta kuin suomea tai ruotsia. Sellaisia lapsia on joillakin alueilla jo merkittävä määrä varhaiskasvatuksen piirissä.

Monikielinen lukutaito -hankkeen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia toimintatapoja oman äidinkielen ja lukutaidon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan päiväkotien, kirjastojen ja monikulttuuristen perheiden ja yhteisöjen näkökulmasta. Tavoitteena oli kerätä tietoa tarpeista, mahdollisuuksista ja haasteista ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä asian parissa toimiville, niin monikulttuurisille perheille kuin heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Hanke käynnistyi laajalla selvityksellä, jolla kartoitettiin päiväkotien ja kirjastojen tarpeita ja mahdollisuuksia tukea kotikieltä, mutta myös suomenkielistä lukutaitoa. Lisäksi haastateltiin monikulttuurisia perheitä aitojen tarpeiden ja haasteiden selvittämiseksi.

Selvitys antaa tietoa ja eväitä julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämiseksi kaiken kielisten lukutaidon tueksi

Monikielinen lukutaito -selvitys on toteutettu yhteistyössä päiväkotien, kirjastojen ja maahanmuuttaneiden järjestöjen kanssa. Yhteistyötä on tehty myös alan tutkijoiden ja Kieliverkoston kanssa. Kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto) on kansallinen kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkosto, joka tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa.

Tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen ja kirjastojen tilannetta monikielisessä toimintaympäristössä, saada tietoa olemassa olevasta materiaalista sekä kartoittaa monikielisten perheiden tarpeita ja näkemyksiä lastensa lukutaidon kehittymisessä. Samalla saadaan tietoa eri kieli- ja kulttuuriryhmien perheiden tavoista, jotka tukevat heidän lastensa lukutaidon kehittymistä sekä heidän kotikielillään että paikallisella kielellä. Tämän työn tuloksena ehdotetaan toimintatapoja ja luodaan materiaaleja varhaiskasvatuksen ja kirjastoammattilaisten sekä muiden toimijoiden työn tueksi.

Selvityksen tausta-ajatuksena on, että kun monikielisissä toimintaympäristöissä toimivien ammattilaisten lukutaitoa koskevaa kieli- ja kulttuuritietoisuutta lisätään, he voivat tukea lasten luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä paremmin.

 

Lisätietoja hankkeesta

Toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö
emmi.jakko(at)lukukeskus.fi
puh. 050 563 8998

Tilaa uutiskirje

Olen lukenut ja hyväksyn tietosuojaselosteen